Regulamin sklepu

I. Zasady Ogólne i Definicje Regulaminu.

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

Klienta należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku

nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do zawierania wszelkich umów z Kaiteki.pl wymagana

jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która składa

Zamówienia (w tym również Konsument).

 

Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzedaży.

 

Sile Wyższej należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz

niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne,

kataklizmy naturalne).

 

Sklepie internetowym Kaiteki.pl lub Sklepie lub Sklepie internetowym należy przez to rozumieć serwis

internetowy dostępny pod adresem www.kaiteki.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić

Towary.

 

Stronie lub stronach należy przez to rozumieć Sprzedawcę i Klienta.

 

Towarze należy przez to rozumieć – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży zawierana

między Sprzedawcą a Klientem.

 

Sprzedawcy należy przez to rozumieć TAW SP. Z.O.O, będącą właścicielem Sklepu i prowadzącą

działalność gospodarczą pod adresem Parkowa 8, 05-806 Komorów‎, NIP: 5340000763, REGON:

011105740

 

Umowę sprzedaży należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu

cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania

się na odległość.

 

Zamówieniu należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta ujawniającego wolę Klienta,

zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków

porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego

Kaiteki.pl, dostępnego pod adresem www.Kaiteki.pl

3. Sklep Internetowy Kaiteki.pl, działający pod adresem www.Kaiteki.pl.pl prowadzony jest przez

TAW SP. Z.O.O, będącą właścicielem Sklepu i prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem

Parkowa 8 05-806 Komorów‎, NIP: 5340000763, REGON: 011105740

4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za

pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu http:/

/Kaiteki.pl/regulamin oraz sporządzić jego wydruk.

6. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i

użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu

cywilnego.

7. Informacja o cenie podawana na stronie www.Kaiteki.pl ma charakter wiążący od momentu

otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. III ust. 4 Regulaminu. Cena

ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do

poszczególnych Towarów.

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Kaiteki.pl.

 

1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego Kaiteki.pl następuje poprzez wypełnienie i

zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu.

2. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym

zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą

którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,

w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń,

b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w

danym zakresie zwyczajami,

c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów

oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich

przysługujących im praw,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Kaiteki.pl jedynie

w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne

wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu

Internetowego podczas dokonywania Zamówienia.

5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia

jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym

Regulaminie.

6. Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz

dokonywania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta

niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 

a. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuści się naruszenia dóbr osobistych,

c. dopuści się zachowań niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

d. narusza dobre obyczaje kupieckie i zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne

dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe postanowienie

nie jest sprzeczne z prawami Konsumenta i nie stanowi przypadków, o których mowa w treści

Rozdziału III-VII niniejszego Regulaminu.

 

7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Kaiteki.pl na

podstawie postanowień art. II ust. 7 Regulaminu, nie może dokonać powtórnych Zamówień bez

uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

III. Zawarcie Umowy sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.

 

1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu

Internetowego wybrane Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem

przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w art. III ust. 4 Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy Kaiteki.pl

należy wejść na stronę internetową www.Kaiteki.pl.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć

Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności w oparciu o

wyświetlane komunikaty lub informacje.

3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem Zamówienia

do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony

próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu trzech dni roboczych od

dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia telefonicznego z Klientem,

Zamówienie może zostać anulowane.

5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Dostawa Towaru dokonywana jest w zależności od wyboru Klienta za pośrednictwem podmiotu

świadczącego usługi kurierskie, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest też odbiór osobisty

Towaru.

7. Odbiór osobisty Towaru może nastąpić od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 17,

po uprzednim zawiadomieniu Sprzedawcę przez Klienta o zamiarze dokonania odbioru osobistego,

wysłanego na co najmniej 48 godzin przed planowanym odbiorem. Odbiór osobisty jest możliwy po

otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość odbioru osobistego.

8. Niedokonanie odbioru osobistego przez Klienta, pomimo wcześniejszego potwierdzenia obliguje

Klienta do ponownego zawiadomienia o zamiarze dokonania odbioru osobistego, wysłanego na co

najmniej 48 godzin przed planowanym kolejnym odbiorem. Kolejny odbiór osobisty jest możliwy po

otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość odbioru osobistego.

9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w przypadku Umowy sprzedaży Towaru gotówką przy

odbiorze Towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, przelewem

bankowym przy płatności z góry, gotówką przy odbiorze osobistym.

10. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy

sprzedaży.

11. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w

terminie czternastu dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży,

o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

12. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

13. Koszty dostawy ponosi Klient.

14. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie

Sklepu Internetowego.

15. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych

umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość

wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez

Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

16. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez

Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w

przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki,

niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy

przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o

zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania

przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Taw sp. z o.o. ul.Parkowa 8, Pęcice Małe,

05-806 Komorów lub na adres e-mail: [email protected].

3. Wskazany w art. IV ust. 1 termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie

Konsumentowi Towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest

uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

 

a. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), chyba że

powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.

Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);

b. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną

część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku

niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z

późn. zm.).

 

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie

czternastu (14) dni.

6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar

powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami

wydanymi przy jego sprzedaży na adres: : Taw sp. z o. ul. Parkowa 8, Pęcice Małe, 05-806 Komorów

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach: dotyczących nagrań

audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu

przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub

wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach

określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego

osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot

ulega szybkiemu zepsuciu.

 

V. Postępowanie reklamacyjne.

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru

zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141,poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie

ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o

takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141,

poz. 1176 ze zm.).

3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi

podstawy dla wysuwania roszczeń odszkodowawczych, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy,

zaniedbała obowiązek natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia

drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

4. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji

udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.Kaiteki.pl

 

VI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

 

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w

takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym

terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału

przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w

funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego Kaiteki.pl.

3. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę

o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu

Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

 

Taw sp. z o.o. ul. Parkowa 8, Pęcice Małe, 05-806 Komorów

 

5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca licząc od dnia,

w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie

terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca

niezwłocznie powiadamia Klienta.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty

złożenia.

7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę

wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

VII. Inne postanowienia.

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne

występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz

infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi

poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego Kaiteki.pl.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią

sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, skutki

korzystania ze Sklepu Internetowego Kaiteki.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym

prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, szybkość przesyłu

danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze

technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu powodu Siły Wyższej, a także

działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi

odpowiedzialność.

4. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług

w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy

technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

VIII. Postępowanie sądowe.

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem

za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień

Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa

celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze

zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2006, Nr

90, poz. 631 ze zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie

internetowej Sklepu. Zamówienia są realizowane zgodnie z treścią Regulaminu umieszczoną na

stronie internetowej http://Kaiteki.pl.pl/regulamin w chwili złożenia Zamówienia.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu http://Kaiteki.pl.pl/regulamin

oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Sprzedaż hurtowa

Ciągle poszukujemy nowych odbiorców hurtowych na nasza kolekcję. Minimalne zamówienie po cenach hurtowych to 5 par. Do Państwa dyspozycji stoi pełen magazyn butów, okres oczekiwania na dostawę to 1-2 dni robocze.

sprawdź